Uncategorized

Quận Fairfax cần tuyển ít nhất 200 nhân viên bầu cử với đang tìm kiếm các nhân viên song ngữ nói tiếng Hàn hoặc tiếng Việt cho cuộc bầu cử sơ bộ của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax Quận Fairfax cần tuyển ít nhất 200 nhân viên bầu cử với đang tìm kiếm các nhân [Read More…]

Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 cho quận Fairfax trong tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax Lá Phiếu Mẫu cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 cho quận Fairfax trong tiểu bang Virginia SAMPLE [Read More…]