Thông Báo

Khu Y Tế Fairfax và các Trường Công trong Quận Fairfax sẽ cung cấp vắc-xin Pfizer-BioNTech COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại 9 phòng khám tại các trường học trong Quận Fairfax bắt đầu từ Thứ Ba ngày 16 tháng 11 năm 2021

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax, Virginia Fairfax Health District Cung cấp Thuốc chủng ngừa Pfizer-BioNTech COVID-19 cho Trẻ từ 5 đến 11 [Read More…]