Lá Phiếu Mẫu cho Bầu Cử Đặc Biệt năm 2023 vào Thứ Ba ngày 10 tháng 1 Quận Fairfax trong tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax

Lá Phiếu Mẫu cho Bầu Cử Đặc Biệt năm 2023 cho Quận Fairfax trong tiểu bang Virginia
Commonwealth of Virginia, Sample Ballot
County of Fairfax
Special Election
Tuesday, January 10, 2023

ON THE BALLOT
Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu
Quận Fairfax
Bầu Cử Đặc Biệt
Thứ ba, ngày 10 tháng 1, 2023

Member House of Delegates
35th District
For unexpired term to end January 9, 2024
Vote for only one

Các Thành viên Đại Biểu
Đ ơ n v i ̣ 3 5
Cho một nhiệm kỳ sẽ chấm dứt ngày 9 tháng 1, 2024
Chỉ bỏ phiếu cho một

Holly M. Seibold – D
Monique L. Baroudi – R
Write-in
Por escrito / Viết thêm tên / 기명 투표
Write-in ____________________________https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/assets/sample%20ballots/jan2023_sampleballot.pdf

You May Also Like

More From Author