News Tin Tức

Lá Phiếu Mẫu cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 cho thành phố Falls Church trong tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Falls Church Lá Phiếu Mẫu cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 cho thành phố Falls Church trong [Read More…]

News Tin Tức

Lá Phiếu Mẫu cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 cho thành phố Fairfax trong tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax Lá Phiếu Mẫu cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 cho thành phố Fairfax trong tiểu bang [Read More…]

News Tin Tức

Cách sử dụng “ExpressVote machine” hay “Ballot Marking Device” tại 16 địa điểm bỏ phiếu sớm của quận Fairfax vào hàng ngày từ ngày 21 cho đến ngày 30 tháng 10 cuộc bầu cử Virginia ngày 2 tháng 11 năm 2021

Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax Cách sử dụng “ExpressVote machine” hay “Ballot Marking Device” tại 16 địa điểm bỏ phiếu sớm của [Read More…]