Categories
News Tin Tức

Lá Phiếu Mẫu cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 cho thành phố Falls Church trong tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Falls Church Lá Phiếu Mẫu cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 cho thành phố Falls Church trong [Read More…]

Categories
News Tin Tức

Lá Phiếu Mẫu cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 cho thành phố Fairfax trong tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax Lá Phiếu Mẫu cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 cho thành phố Fairfax trong tiểu bang [Read More…]

Categories
News Tin Tức

Cách sử dụng “ExpressVote machine” hay “Ballot Marking Device” tại 16 địa điểm bỏ phiếu sớm của quận Fairfax vào hàng ngày từ ngày 21 cho đến ngày 30 tháng 10 cuộc bầu cử Virginia ngày 2 tháng 11 năm 2021

Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax Cách sử dụng “ExpressVote machine” hay “Ballot Marking Device” tại 16 địa điểm bỏ phiếu sớm của [Read More…]

Categories
Tin Tức

Ứng Cử Viên Đảng Cộng Hòa Aliscia N. Andrews thua Dân biểu Đảng Dân Chủ Jennifer Wexton tại khu vực số 10 Hạ viện Hoa Kỳ ở tiểu bang Virginia trong cuộc Bầu cử Hoa Kỳ 2020

Theo nguồn tin trên youtube của viethdtv Jennifer Wexton Outside Election Watch on CD 10 by Aliscia N. Andrews Campaign Manager of Aliscia N. Andrews [Read More…]

Categories
Tin Tức

Kết Quả Bầu Cử Đặc Biệt Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia trong Quận Fairfax cho Địa Hạt 33 vào Thứ Ba Ngày 8 Tháng 1 năm 2019

Theo tin Quận Fairfax 33rd Senate District – Fairfax County Precincts (33rd District also includes parts of Loudoun County) 235 Frying Pan https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/Precincts/33%20Senate/235%20Frying%20Pan%20-%20Map.pdf 237 McNair [Read More…]