Categories
Tin Tức

Ứng Cử Viên Đảng Cộng Hòa Aliscia N. Andrews thua Dân biểu Đảng Dân Chủ Jennifer Wexton tại khu vực số 10 Hạ viện Hoa Kỳ ở tiểu bang Virginia trong cuộc Bầu cử Hoa Kỳ 2020

Theo nguồn tin trên youtube của viethdtv Jennifer Wexton Outside Election Watch on CD 10 by Aliscia N. Andrews Campaign Manager of Aliscia N. Andrews [Read More…]

Categories
Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu Khu hay Địa hạt 10 của Quận Fairfax cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020 ở Quận Fairfax thuộc Tiểu Bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia Lá Phiếu Mẫu Khu hay Địa hạt 10 của Quận Fairfax cho cuộc [Read More…]