Reports

Kết quả Super Tuesday 2020 của Quận Fairfax trong cuộc Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ vào thứ Ba ngày 3 tháng 3

Theo tin Quận Fairfax & Virginia Department of Elections. Kết quả Super Tuesday 2020 của Quận Fairfax trong cuộc Bầu cử sơ bộ tổng thống [Read More…]

Announcements

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Fairfax cho Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax March 3, 2020 Democratic Presidential Primary Sample Ballot Candidates (Order below is how it appears on [Read More…]

Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu của quận Fairfax cho Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của Tiểu ban cầu cử của quận Fairfax Lá Phiếu Mẫu cho Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ [Read More…]