Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu cho Thị trấn Herndon của Quận Fairfax cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020 ở Quận Fairfax thuộc Tiểu Bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia Lá Phiếu Mẫu cho Thị trấn Herndon của Quận Fairfax cho cuộc Bầu [Read More…]

Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu Khu hay Địa hạt 11 của Quận Fairfax cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020 ở Quận Fairfax thuộc Tiểu Bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia Lá Phiếu Mẫu Khu hay Địa hạt 11 của Quận Fairfax cho cuộc [Read More…]

Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu Khu hay Địa hạt 8 của Quận Fairfax cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020 ở Quận Fairfax thuộc Tiểu Bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia Lá Phiếu Mẫu Khu hay Địa hạt 8 của Quận Fairfax cho cuộc [Read More…]

Reports

Kết quả Super Tuesday 2020 của Quận Fairfax trong cuộc Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ vào thứ Ba ngày 3 tháng 3

Theo tin Quận Fairfax & Virginia Department of Elections. Kết quả Super Tuesday 2020 của Quận Fairfax trong cuộc Bầu cử sơ bộ tổng thống [Read More…]

Announcements

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Fairfax cho Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax March 3, 2020 Democratic Presidential Primary Sample Ballot Candidates (Order below is how it appears on [Read More…]

Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu của quận Fairfax cho Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của Tiểu ban cầu cử của quận Fairfax Lá Phiếu Mẫu cho Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ [Read More…]