Categories
Announcements Thông Báo

Kết Quả Bầu Cử của Tiểu Bang Virginia cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Thị Trấn Vienna trong quận Fairfax vào Thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của Ban Bầu Cử Tiểu Bang Virginia Kết Quả Bầu Cử Cuộc Tổng Tuyển Cử Thị Trấn Vienna trong quận [Read More…]

Categories
Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu cho Bầu Tổng Tuyển Cử quận Thị Trấn Vienna vào Thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu Thị Trấn Vienna Bầu Tổng Tuyển Cử Thứ ba, ngày 5 [Read More…]