16 địa điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 3 năm 2024 bắt đầu từ bắt đầu từ Thứ Bảy ngày 24 tháng 2,kéo dài đến hết ngày 2 tháng3 ở Quận Fairfax thuộc Tiểu Bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia Thời gian bỏ phiếu sớm bắt đầu vào Thứ Sáu ngày 19 tháng 1 kéo dài đến hết…