16 địa điểm bỏ phiếu sớm mở cửa hàng ngày cho cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 năm 2023 bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 kéo dài đến hết ngày 4 tháng 11 ở Quận Fairfax thuộc Tiểu Bang Virginia


Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia

Thời gian bỏ phiếu sớm bắt đầu vào Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 kéo dài đến hết ngày 4 tháng 11 cho cuộc Tổng Tuyển cử ngày 7 tháng 11 năm 2023 ở Quận Fairfax thuộc Tiểu Bang Virginia
Ngày 26 tháng 10 – 4 tháng 11
tại 13 địa điểm trên toàn Hạt Fairfax
Thời gian:

Các ngày trong tuần: 1 giờ chiều – 7 giờ chiều
Thứ Bảy (28 tháng 10 & 4 tháng 11): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ Nhật (29 tháng 10): 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Địa điểm:
Nhấp vào địa điểm để mở trong Bản đồ Google

Thư viện Trung tâm Burke
Thư viện Khu vực Centerville
Trung tâm Chính quyền Franconia
Thư viện Great Falls
Thư viện Herndon Fortnightly
Thư viện Lorton
Trung tâm Chính quyền Mason
Trung tâm Chính quyền McLean
Trung tâm Cộng đồng Providence
Trung tâm Chính quyền Sully
Thư viện Thomas Jefferson
Thư viện Khu vực Tysons-Pimmit
Trung tâm Chính quyền West Springfield

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 10, sẽ có 16 địa điểm bỏ phiếu sớm mở cửa hàng ngày cho cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 và ngày cuối cùng để bỏ phiếu sớm là Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, lúc 5 giờ chiều

Các văn phòng địa phương và tiểu bang đều có trong lá phiếu:

Ban Kiểm soát (Chủ tịch và các huyện)
Hội đồng trường (Toàn bộ và tất cả các huyện)
Luật sư của Khối thịnh vượng chung
cảnh sát trưởng
Hạ viện và Thượng viện Virginia (Tất cả các quận)
Thư ký tòa án
Thị trấn Clifton và Vienna (Thị trưởng và Hội đồng thị trấn)
Khu bảo tồn đất và nước Bắc Virginia (Northern Virginia Soil and Water Conservation District)
Ngoài ra còn có một trái phiếu trường công trị giá 435 triệu USD trong lá phiếu . Nếu được phê duyệt, kế hoạch của các trường công lập sẽ bao gồm việc sử dụng số tiền này để quy hoạch và thiết kế, cải tạo và xây dựng trường học.

XEM PHIẾU BẦU MẪU

ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU SỚM
Bất kỳ cử tri đã đăng ký nào ở Quận Fairfax đều có thể bỏ phiếu sớm tại bất kỳ địa điểm nào trong số 16 địa điểm bỏ phiếu sớm. Trước khi đi bỏ phiếu, vui lòng kiểm tra kỹ giờ mở cửa của các trang web này.

Ngoại trừ Trung tâm Chính quyền Quận Fairfax, giờ bỏ phiếu các ngày trong tuần là từ 1 đến 7 giờ chiều. Tuy nhiên, giờ bỏ phiếu lâu hơn được cung cấp tại Trung tâm Chính quyền Quận Fairfax từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều vào các ngày trong tuần.

Thư viện Trung tâm Burke
Thư viện khu vực Centerville
Trung tâm Chính quyền Quận Fairfax
Trung tâm Chính phủ Franconia
Thư viện Great Falls
Thư viện Herndon-Hai tuần một lần
Trung tâm cộng đồng Lorton
Trung tâm Chính phủ Mason
Trung tâm Chính phủ McLean
Trung tâm Chính phủ Mount Vernon
Trung tâm hành chính quận Bắc
Trung tâm cộng đồng Providence
Trung tâm Chính phủ Sully
Thư viện Thomas Jefferson
Thư viện khu vực Tysons-Pimmit
Trung tâm Chính phủ Tây Springfield
16 Early Voting Sites Will Be Open for the Nov. 7 General Election

Starting Oct. 26, there will be 16 early voting sites open daily for the Nov. 7 general election, and the last day to vote early is Saturday, Nov. 4, at 5 p.m.

Local and state offices are be on the ballot:

Board of Supervisors (Chairman and all districts)
School Board (At Large and all districts)
Commonwealth’s Attorney
Sheriff
Virginia House of Delegates and Senate (All districts)
Clerk of the Court
Towns of Clifton and Vienna (Mayor and Town Council)
Northern Virginia Soil and Water Conservation District
There is also a $435 million public school bond on the ballot. If approved, the public schools’ plans include using this money to plan and design, renovate and build schools.

VIEW SAMPLE BALLOTS

EARLY VOTING LOCATIONS
Any registered voter in Fairfax County can cast their ballot early at any of the 16 early voting sites. Before going to vote, please double check the hours these sites are open.

Except for the Fairfax County Government Center, weekday voting hours are from 1 to 7 p.m. However, longer hours are offered at the Fairfax County Government Center from 8 a.m. to 4:30 p.m. on weekdays.

Burke Centre Library
Centreville Regional Library
Fairfax County Government Center
Franconia Governmental Center
Great Falls Library
Herndon-Fortnightly Library
Lorton Community Center
Mason Governmental Center
McLean Governmental Center
Mount Vernon Governmental Center
North County Governmental Center
Providence Community Center
Sully Governmental Center
Thomas Jefferson Library
Tysons-Pimmit Regional Library
West Springfield Governmental Center

WEEKEND VOTING HOURS
Weekend voting will be offered on two Saturdays from 9 a.m. to 5 p.m.:

Saturday, Oct. 28 (all locations)
Saturday, Nov. 4 (all locations)
Additional, you can vote early on one Sunday from 1 to 5 p.m. at any of the early voting sites:

Sunday, Oct. 29