Uncategorized

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 :

Published by:

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ MỪNG
CHÚA PHỤC SINH 2014 :

Chúa Nhật Lễ Lá (12 & 13/4/2014)

Giáo xứ :

Nghi thức làm phép lá và rước lá bắt đầu từ c ng trường Ðức Mẹ
La Vang: Trước lễ thay Chúa nhật, 6 giờ chiều thứ bảy, 12.4.

Nghi thức làm phép lá và rước lá bắt đầu từ cuối nhà thờ: Trước
các thánh lễ 6 giờ 30 sáng, 8 giờ sáng, 10 giờ sáng, 12 giờ trưa, 5
giờ chiều và 9 giờ tối Chúa nhật, 12 tháng 4.

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang :

Thứ 7 : Thánh Lễ 7:00PM. Hát lễ: Ca đoàn Đức Mẹ Lavang ; Phụ
trách Thánh lễ: Các em Giáo lý.
Chúa Nhật : Thánh Lễ 7:00PM. Hát lễ: Ca đoàn Thánh Linh ; Phụ
trách Thánh lễ: Ban phụng vụ.

Thứ Hai Tuần Thánh (14/04)
* Thánh lễ 8 giờ sáng …
* Thánh lễ 7 giờ tối : Ca đoàn Ave Maria
* 8 giờ tối: Ngắm 15 sự thương khó & Dâng hạt.

Thứ Ba Tuần Thánh (15/04)
* Thánh lễ 8 giờ sáng …
* Thánh lễ 7 giờ tối: Ca đoàn Cecilia
* 8 giờ tối: Ngắm 15 sự thương khó & Dâng hạt.

Thứ Tư Tuần Thánh (16/04)
* Thánh lễ 8 giờ sáng …
* Thánh lễ 7 giờ tối : Ca đoàn Thánh Giuse.
* 8 giờ tối: Ngắm 15 sự thương khó & Dâng hạt.

Thứ Năm Tuần Thánh (17/04)
* 10:30 sáng: Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà Thờ Chính tòa
St. Thomas More – Arlington, Virginia.

Giáo xứ :

* 6 giờ chiều : Thánh lễ Tiệc Ly – Ca đoàn Cecilia
* 8 giờ tối: Thánh lễ Tiệc Ly – Ca đoàn TNTT Thánh Tâm
* 9g – 9g30 tối: Giáo xứ chầu Thánh Thể trọng thể
* 9g30 – 10g tối: LMTT, CBMCG và ca đoàn & đoàn TNTT
* 10g – 10g30 tối: Hội Cao Niên, HÐ ÐaMinh và PTTTHNGÐ
* 10g30 – 11g tối: PTTĐFatima, PTCursillô và Đạo binh H n nhỏ
* 11g – 11g30 tối: Hiệp Sĩ Đoàn 9655 và Đoàn TSC
* 11g30 – 12g sáng: Liên Ca đoàn & Thừa tác viên Thánh Thể

%d bloggers like this: