Tiếp Cận Kỹ Thuật của FCPS : Giảm Giá Dành cho Dụng Cụ Thiết Bị Vi Tính, Liên Mạng, và Nhu Liệu


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Tiếp Cận Kỹ Thuật: Giảm Giá Dành cho Dụng Cụ Thiết Bị Vi Tính, Liên Mạng, và Nhu Liệu

FCPS làm việc để đảm bảo là tất cả mọi học sinh truy cập kỹ thuật đáng tin cậy và liên mạn bằng cách thăm dò những chương trình đổi mới, điều phối và yểm trợ những sáng kiến toàn hệ trường công và của trường, và phát triển những mối hợp tác công và tư.

FCPS có những mối liên hệ với các doanh nghiệp và tổ chức địa phương để cung cấp các máy vi tính miễn phí hay giảm giá, dịch vụ liên mạng, và nhu liệu. Các trường còn cung ứng những ghi xuất máy vi tính cũng như là mở rộng thời giờ tiếp cận thư viện và phòng sử dụng máy vi tính.
Xin tìm hiểu thêm về những chương trình FCPS cung ứng.
https://www.fcps.edu/resources/technology/access-technology?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=