Các Trường Công trong Quận Fairfax Vẫn Mở Cửa cho Cuộc Tuyển Cử Hội Đồng Giáo Dục Đặc Biệt Ngày 29 Tháng 8 Năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận FCPS
Thưa Quý Gia Đình FCPS,

Một cuộc tuyển cử đặc biệt được tổ chức tại Quận Fairfax vào ngày Thứ Ba 29 tháng 8, 2017 để điền khuyết một chỗ bỏ trống trong văn phòng thành viên Đại Diện-Chung Quận của Hội Đồng Giáo Dục. Tổng số 167 trường sẽ được sử dụng là những nơi đầu phiếu tại Quận Fairfax. Các trường đóng cửa vào những ngày tổng tuyển cử, kể cả tổng tuyển cử sắp tới được ấn định vào ngày 7 tháng 11, 2017, vì số gia tăng đông hơn được dự liệu về cử tri đi bầu. Các trường vẫn mở cửa cho cuộc bầu cử chọn ứng cử viên của Đảng ngày 13 tháng 6, 2017 và sẽ mở cửa cho cuộc tuyển cử hội đồng giáo dục đặc biệt ngày 29 tháng 8.

Xin lưu ý dành thêm thời giờ cho con em đến trường như quý vị dự đoán có sự giao thông gia tăng quanh những địa điểm đầu phiếu vào ngày đó. Các trường cũng được đòi hỏi phải dành ra những chỗ đậu xe cho các cử tri có nghĩa là những chỗ đậu xe có sẵn ít hơn cho các khách viếng và nhân viên. Tất cả các địa điểm đầu phiếu sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Liên quan đến an ninh, tất cả các trường trung cấp, trung học tổng hợp và trung học có các cảnh sát viên yểm trợ trường tại chỗ và cảnh sát và nhân viên An Toàn & An Ninh FCPS theo dõi chặt chẽ những sinh hoạt ngày tuyển cử tại các trường tiểu học. Ra vào những khu vực khác của các trường ốc ngoài những địa điểm đầu phiếu được giới hạn và các trường cũng được khuyến khích giữ những cửa lớp học đóng khóa trong ngày. Các địa điểm đầu phiếu có cử nhân viên và được giám sát bởi Văn Phòng Đặc Trách về Tuyển Cử Quận Fairfax. Văn Phòng Đặc Trách về Tuyển Cử khuyến khích các cử tri nào mà khu vực đầu phiếu được đặt trong một trường, bỏ phiếu trước hay sau giờ học, nếu có thể, và hoãn lại bỏ phiếu trong những thời điểm khi các xe búyt nhà trường đưa hay đón các học sinh. Thêm chi tiết về tuyển cử có sẵn tại liên kết mạng nầy: http://www.fairfaxcounty.gov/news/2017/special-election-school-board-2017.htm

Xin cám ơn sự thông cảm và hợp tác của quý vị. Chúng tôi khuyến khích tất cả các cử tri hội đủ điều kiện tìm hiểu thêm về những ứng viên hội đồng giáo dục và thực thi quyền hạn bỏ phiếu vào ngày 29 tháng 8.

Hệ Trường Công Quận Fairfax