Thành Phố Fairfax sẽ Chấp Nhận Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền Thuế Trả Trước


Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Fairfax
Thành phố Fairfax sẽ chấp nhận yêu cầu hoàn lại tiền thuế trả trước
Ngày đăng: 12/29/2017
Thành phố Fairfax sẽ chấp nhận hoàn trả các yêu cầu cho các khoản thuế trả trước cho đến khi mức thuế bất động sản được chấp thuận tại phiên họp Hội đồng Thành phố vào ngày 2 tháng 5 năm 2018 trong thời gian thông qua ngân sách năm năm.

Người đóng thuế muốn hoàn lại tiền thuế trả trước có thể thực hiện bằng cách gửi email prepayrefunds@fairfaxva.gov .

Vui lòng cung cấp các thông tin sau khi yêu cầu hoàn lại tiền:

Ngay trả
Số tiền phải trả
Số tiền được hoàn lại nếu khác với số tiền đã trả
Phương thức thanh toán (ví dụ như séc, tiền mặt, thẻ tín dụng, v.v …)
Tên người đóng thuế
Địa chỉ Tài khoản
Thuế trả trước (ví dụ bất động sản, tài sản cá nhân)
Số tài khoản bất động sản hoặc tài sản cá nhân
Thành Phố dự kiến ​​rằng trong phần lớn các trường hợp, một thủ tục hoàn phí sẽ được xử lý trong vòng ba tuần sau khi có yêu cầu.
The City of Fairfax will Accept Refund Requests for Prepaid Taxes
Post Date:12/29/2017
The City of Fairfax will accept refund requests for prepaid taxes until the real estate tax rate is approved at the City Council meeting of May 2, 2018, during the adoption of the FY19 Budget.

Taxpayers seeking a refund for prepaid taxes may do so by emailing prepayrefunds@fairfaxva.gov.

Please provide the following information when requesting a refund:

Date Paid
Amount Paid
Amount to be Refunded if different from amount paid
Payment method (i.e. check, cash, credit card, etc)
Taxpayer Name
Account Address
Taxes prepaid (i.e. real estate, personal property)
Real estate or personal property account number
The City anticipates that in most cases a refund check will be processed within three weeks of the request.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/6676/18?backlist=%2f