Diễn Đàn Ứng Cử Viên Diễn Ra vào Ngày 11 Tháng 4 và Bầu Cử Tổng Quát Năm 2018 của Thành Phố Fairfax vào Ngày 1 Tháng 5


Theo nguồn tin Google translate trên mạng của Thành Phố Fairfax

Bộ Bầu Cử Tổng Quát của Thành Phố vào ngày 1 tháng Năm; Diễn đàn Ứng cử viên diễn ra vào ngày 11 tháng 4

Ngày đăng: 03/20/2018

Trong Cuộc Tổng tuyển cử thành phố ngày 1 tháng 5, cử tri của Thành Phố Fairfax sẽ bầu một Thị Trưởng, sáu Thành Viên Hội Đồng Thành Phố và năm thành viên Hội Đồng Giáo Dục.

Nhấn vào đây để biết thông tin về Cuộc Bầu Cử Tổng Quát Thành Phố ngày 1 tháng 5 năm 2018 , bao gồm bỏ phiếu vắng mặt.

League of Women Những Người Bầu Cử của Fairfax Area sẽ tổ chức một Diễn Đàn Ứng cử vào lúc 7 giờ tối ngày 11 tháng Tư tại Trung Tâm Stacy C. Sherwood. City-12, đài truyền hình thành phố, sẽ truyền hình bắt đầu vào ngày 16 tháng 4.

Nhấp vào đây để Lịch trình chương trình truyền hình cáp thành phố-12
Nhấp vào đây để xem chương trình lưu trữ trên trang web của thành phố ( dưới “chương trình đặc biệt” ).
Nhấp vào đây để xem chương trình trên kênh YouTube của thành phố
Nhấp vào đây để xem Cityscreen-12 trực tuyến
City General Election Set for May 1; Candidate Forum Set for April 11
Post Date:03/20/2018
In the May 1 City General Election, City of Fairfax voters will elect a Mayor, six City Councilmembers, and five School Board members.

Click here for information regarding the May 1, 2018 City General Election, including absentee voting.

League of Women Voters of the Fairfax Area will hold a Candidate Forum at 7 pm April 11 at the Stacy C. Sherwood Center. Cityscreen-12, the city television station, will televise the event beginning on April 16.

Click here for the Cityscreen-12 cable television program schedule
http://www.fairfaxva.gov/government/community-relations/cityscreen-12/cityscreen-12-program-schedule

Click here to watch on the program archived on the city website (under “special programming”).
http://www.fairfaxva.gov/about-us/city-meetings

Click here to watch the program on the city’s YouTube channel
https://www.youtube.com/user/cityoffairfaxva

Click here to watch Cityscreen-12 live online
http://www.fairfaxva.gov/government/community-relations/cityscreen-12/borrow-or-purchase-programs/watch-cityscreen-12-live
Diễn Đàn Ứng Cử Viên Diễn Ra vào Ngày 11 Tháng 4 và Bầu Cử Tổng Quát Năm 2018 của Thành Phố Fairfax vào Ngày 1 Tháng 5