Ride of the Patriots Ảnh hưởng đến giao thông thành phố Fairfax Vào ngày 26 tháng 5 năm 2019


Theo tin Google Translation City of Fairfax

Ride of the Patriots – đóng cửa đường có hiệu lực 5: 30-10: 30 am
Ngày:
2019/05/26
Thêm vào Lịch của tôi
Chủ Nhật Tháng năm 26:

Từ ngày 5: 30-10: 30 am
hướng đông Fairfax Boulevard đóng cửa từ Eaton Nơi để Fairfax Vòng
hướng tây Fairfax Boulevard trở thành một con đường hai chiều từ Eaton Nơi để Fairfax Vòng
yêu cầu giao thông liên quan đến sự kiện này: 703-385-7924

Ride of the Patriots, được tổ chức bởi Tập đoàn Patriot Harley của chủ sở hữu và Patriot Harley-Davidson, danh dự quân đội và cán bộ công an toàn và là một bàn đạp cho Rolling Thunder. Bấm vào đây để thông tin sự kiện: rideofthepatriots.com.
Ride of the Patriots — road closures in effect 5:30-10:30 am
Date:
05/26/2019

Sunday, May 26
From 5:30-10:30 am

eastbound Fairfax Boulevard closed from Eaton Place to Fairfax Circle
westbound Fairfax Boulevard becomes a two-way street from Eaton Place to Fairfax Circle
Traffic-related inquiries for this event: 703-385-7924

The Ride of the Patriots, held by the Patriot Harley Owner’s Group and Patriot Harley-Davidson, honors military and public-safety personnel and is a staging area for Rolling Thunder. Click here for event information: rideofthepatriots.com
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/12858/20?backlist=%2f%3fsplash%3dhttp%253a%252f%252fwww.dwcllcsolutions.com%252frop_new%252fschedule.asp%26____isexternal%3dtrue