Học sinh trung học tại Quận Fairfax và thành phố Fairfax có thể ghi danh các chương trình cho thẻ xe đi buýt Fairfax Connector hay City of Fairfax CUE miễn phí


Theo tin translation của Thành phố Fairfax

Chương trình đèo Bus Student miễn phí

Học sinh: Đến nơi bạn cần để đi – NHANH và miễn phí!

Bạn có biết rằng học sinh trung học (trung bình và trung học) tại Quận Fairfax và Fairfax thành phố có thể đăng ký các chương trình xe buýt miễn phí Sinh viên đèo ? Văn phòng điều hành của nhà trường có thể giúp bạn đăng ký với sự chấp thuận của cha mẹ / người giám hộ. Những sinh viên được nhà dạy hoặc đi học tư nhân có thể liên hệ với Michelle Phillips tại mlphillips@fcps.edu để nhận được một đường chuyền.

Để biết thêm thông tin: https://www.fairfaxcounty.gov/connector/student-pass
Fairfax Students: Ride CUE, Connector for Free
Free Student Bus Pass Available for All Fairfax Middle & High School Students

Free Student Bus Pass Program

Students: Get where you need to go – FAST and FREE!

Did you know that secondary students (middle and high school) in Fairfax County and Fairfax City can sign up for the Free Student Bus Pass Program? Your school’s administration office can help you sign up with your parent’s/guardian’s approval. Students who are home schooled or attend private school may contact Michelle Phillips at mlphillips@fcps.edu to receive a pass.

For more information: https://www.fairfaxcounty.gov/connector/student-pass
https://www.fairfaxcounty.gov/connector/student-pass