Phóng Sự Video Clips Hội Thảo Biển Đông 2016 tại Hoa Thịnh Đốn


Hội Thảo Biển Đông Hoa Thịnh Đốn 7/8/2016 – Raw File 1
Theo nguồn tin của viethdtv.com
Hội Thảo Biển Đông Hoa Thịnh Đốn 7/8/2016 – Raw File 2
Hội Thảo Biển Đông Hoa Thịnh Đốn 7/8/2016 – Raw File 3