Chương Trình 1274 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị,

Chương trình Truyền Hình Việt Nam HTĐ lần thứ 1274 sau phần tin tức là phóng vấn đặc biệt cha Trần Trung Liêm O.P. là cha chánh xứ giáo xứ các thánh tử đạo VN Arlington Virginia.
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:
Enjoy

Phúc THVN-HTĐ