Thư Ngỏ của Tiến Sĩ Steve Lockard là Tổng giám đốc học vụ tạm quyền Trường Công Quận Fairfax


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Thưa Cộng Đồng FCPS,

Như quý vị cũng được biết, với sự ra đi của Tiến Sĩ Garza, Hội Đồng Giáo Dục đã yêu cầu tôi phục vụ như là tổng giám đốc học vụ tạm quyền. Tôi muốn cám ơn Hội Đồng Giáo Dục đã dành cho cơ hội tiếp tục công việc khởi đầu bởi Tiến Sĩ Garza, và tôi sẽ làm việc để đảm bảo chuyển tiếp nhuần nhuyễn trong lúc Hội Đồng Giáo Dục tìm kiếm một tổng giám đốc học vụ thường trực.

Như chúng ta tiến gần ngày lễ Tạ Ơn sắp tới, một thời điểm họp mặt ăn mừng với các bạn hữu và gia đình, tôi muốn dành một chút thời giờ để tỏ lòng biết ơn cộng đồng tuyệt vời của Hệ Trường Công Quận Fairfax. Tôi biết ơn được phục vụ một hệ trường mà thật sự quý trọng mỗi gia đình và làm việc với nhau để tận dụng thế mạnh tập thể vì lợi ích các con em. Tính toàn diện của chúng ta phát huy thành tích học tập vững mạnh của học sinh, thu hút các doanh nghiệp và dân chúng đến quận của chúng ta, và tạo ra các kết nối có ý nghĩa.

Quý vị có sự cam kết của tôi là chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các trường học của chúng tôi khi các trường tán dương sự đa dạng của FCPS và cơ hội mang đến để làm phong phú thêm cuộc sống của tất cả mọi học sinh của chúng tôi. Các trường học chúng tôi tiếp tục mang lại một môi trường an toàn, nơi mà tất cả mọi người sẽ được đối xử với sự tôn trọng và phù hợp với những điều kiện đòi hỏi phản ảnh trong Quyền Hạn và Trách Vụ Học Sinh của FCPS. Ở FCPS mọi người được khuyến khích giúp đỡ các người khác, và được tự do để tìm hiểu và khám phá những ý tưởng và sở thích mới. Thừa nhận và hiểu biết những viễn tượng và văn hóa khác nhau khi xem xét các vấn đề địa phương, toàn quốc, và thế giới là một yếu tố trọng yếu của Chân Dung của một Học Sinh Tốt Nghiệp của chúng tôi.

Các giáo viên, giám hiệu, và thành viên ban điều hành tiếp tục củng cố niềm cộng đồng học đường tích cực, và chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ liên tục của quý vị trong việc tán dương, và đảm bảo sự thành công của mỗi học sinh. Như mọi khi, lúc nào quý vị hay con em cần hỗ trợ, xin tiếp xúc với trường con em và họ sẽ vui lòng giúp quý vị.

Xin chúc quý vị một Lễ Tạ Ơn an toàn và tuyệt vời.

Thành kính,

Steve Lockard, Tiến Sĩ
Quyền Tổng Giám đốc Học vụ
Hệ Trường Công Quận Fairfax