Chương Trình 1277 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Chương trình lần thứ 1277 sau phần tin tức và thông báo về buổi nhạc thính phòng Ngô Tín là phóng sự Buổi ra mắt tân ban chấp hành CĐVN HTĐ và phóng sự Buổi tiệc lễ Tạ Ơn 2016 của Nhà Việt Nam.
1. Tin Tức :

2. Phóng sự:
Enjoy

Phúc THVN-HTĐ