Chương Trình Nhân Viên Cứu Hỏa Khai Tâm tại Học Viện Chantilly


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Những học sinh trung học thích trở nên nhân viên cứu hỏa chuyên nghiệp có thể khởi đầu thuận lợi về việc huấn luyện bằng cách học môn mới về cứu hỏa tại Học Viện Chantilly. Môn học, tập chú vào phát triển những kỹ năng và tập trung vào việc giảng dạy các học sinh thi hành an toàn và hiệu quả như là những nhân viên cứu hỏa, đã được khai tâm năm nay. Học viện Chantilly là một trong sáu học viện trung học ở Hệ Trường Công Quận Fairfax.

Các học sinh được giảng dạy về lịch sử dịch vụ cứu hỏa; hồi sức tim phổi (cardiopulmonary resuscitation (CPR)) cho các người lớn và trẻ em; cứu cấp; sự đa dụng của các dây thừng và nút thắt; việc sử dụng thang (nâng nhấc, mang vác, chỉ lệnh); tìm kiếm và cứu nạn; nguồn dự trữ nước (ống vòi và vòi nước máy); dụng cụ bằng điện máy; sự xông nhập bằng vũ lực; kiềm chế, nguồn gốc, và nguyên nhân hỏa hoạn; sống sót lửa trên mặt đất, và nguyên chất liệu độc hại.

Xin tìm hiểu thêm về chương trình người cứu hỏa.
https://www.fcps.edu/news/firefighter-program-introduced-chantilly-academy