Các cơ sở của FCPS và khuôn viên nhà trường sẽ đóng cửa lúc 6:15 chiều – tất cà các sinh hoạt buổi tối đều bị hủy bỏ


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Các cơ sở và khuôn viên nhà trường sẽ đóng cửa lúc 6:15 chiều. Tất cả sinh hoạt nào dự định tổ chức trong các trường công hay trên khuôn viên trường phải diễn ra trước 6:15 chiều, hoặc phải hủy bỏ, gồm có:

sinh hoạt ngoại trình
các buổi thi đua liên trường
các buổi tập dượt
các chuyến du lịch để học hỏi
các khóa học và khóa đào tạo chuyên nghiệp
các lớp giáo dục cho người lớn và cộng đồng
các chương trình giải trí và chương trình cộng đồng cho các nhóm bên ngoài, không liên quan đến FCPS