Đại Hội Đầu Năm 2017 Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của TTVNHTD

Cao Niên Hoa Thịnh Đốn – Đại Hội Đầu Năm 2017
Hội Trưởng Nguyễn Mậu Trinh –
Nam Anh thực hiên