Lịch Báo Nhắc: Các Trường Công Quận Fairfax Đóng Cửa Sớm Hai Giờ vào Ngày 3 Tháng 2; Ngày 6 Tháng 2 Là Ngày Học Sinh Nghỉ


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Tất cả các Trường FCPS sẽ đóng cửa sớm hai giờ vào ngày Thứ Sáu 3 Tháng 2, ngày cuối của quý thứ nhì. Các trường FCPS sẽ đóng cửa cho các học sinh vào ngày 6 tháng 2 vì ngày cộng tác giáo viên. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 7 tháng 2.

Năm học nầy, các học sinh sẽ được ra về sớm hai giờ vào ngày cuối của mỗi quý, ngày trước kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn, ngày Thứ Sáu trước Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, và ngày cuối năm học vào tháng sáu.

Xin xem lịch năm học 2016-17.