Băng Video: Chương Trình những Thách Đố STEM Toàn Cầu tại Trường Trung Học Edison


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Gầy dựng một bức tường sinh động để trồng trọt bên trong sử dụng hệ thống aquaponics (thuật trồng thực vật bằng nước nuôi trồng thủy sản) và thiết kế các kính hiển vi để tìm những thể sinh bệnh không phải là những sinh hoạt lớp học điển hình. Và Chương Trình những Thách Đố STEM Toàn Cầu, một phần trong cộng đồng học tập nhỏ hơn tại Trường Trung Học, không phải là lớp trung học bình thường.

Chương Trình những Thách Đố STEM Toàn Cầu là một chương trình ba-năm hội nhập toán, khoa học, kỹ thuật, và kỹ thuật công trình trong một môi trường học tập hợp tác duy nhất để chuẩn bị các học sinh cho tương lai bên ngoài lớp học.

Xem băng video (bằng Anh ngữ).