Hội Chợ Gap Year cho các Học Sinh và Phụ Huynh Trường Công Quận Fairfax Được Ấn Định vào Ngày 7 Tháng 2 tại Trường Trung Học Marshall


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Dịch Vụ Tư Vấn của Trường FCPS và Dynamy đồng-tổ chức Hội Chợ Gap Year (Năm Gián Đoạn) vào ngày Thứ Ba 7 tháng 2, tại Trường Trung Học Marshall từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối cho các học sinh trung học và phụ huynh nào muốn tìm hiểu thêm về những cơ hội đang tăng của gap year.

Buổi tối sẽ khởi đầu với phần trình bày trong giảng đường từ 7:00 đến 7:45 tối, do Holly Bull, chủ tịch, Trung Tâm về Chương Trình Tạm Thời, được tiếp theo bởi chương trình hội chợ trong nhà ăn từ 7:45 đến 9:00 tối, với các đại diện từ trên 40 chương trình cung ứng những cơ hội về gap year. Các học sinh và phụ huynh được khuyến khích gặp những đại diện và tìm hiểu về một số kinh nghiệm khác nhau sẵn có.

Điều được mạnh mẽ khuyến khích là các học sinh ghi danh-trước cho sinh hoạt nầy.
https://usagapyearfairs.org/fair/fairfax-va-2/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

Biết thêm thông tin về Hội Chợ FCPS Gap Year.
https://www.fcps.edu/node/33069?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
Nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc, xin tiếp xúc với Sabrina Boyd tại shboyd@fcps.edu.