Lịch Báo Nhắc: Các Trường Học FCPS Đóng Cửa vào Ngày 20 Tháng 2 cho Ngày Lễ các Tổng Thống


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Lịch Báo Nhắc: Các Trường Đóng Cửa vào Ngày 20 Tháng 2 cho Ngày Lễ các Tổng Thống

Tất cả các trường học FCPS sẽ đóng cửa vào Thứ Hai 20 Tháng 2, cho lễ nghỉ Ngày Lễ các Tổng Thống. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 21 tháng 2. Xin xem lịch năm học 2016-17.

Lịch Năm Học 2017-18

Hướng tới năm học 2017-18, xin lưu ý là ngày tựu trường sẽ là Thứ Hai 28 Tháng 8.
Xin xem lịch năm học 2017-18.
https://www.fcps.edu/news-and-calendars/calendars-and-events/2017-2018-calendar