Tưởng Niệm Nạn Nhân Bị Cộng Sản Thảm Sát Trong Dịp Tết Mậu Thân


Theo tin Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế

Tưởng-niệm Nạn-nhân bị Cộng-sản thảm-sát trong dịp Tết Mậu Thân

12 giờ trưa thứ Bảy 25 tháng 2, 2017
tại trung-tâm Willston, 6131 Willston Dr., Falls Church, VA 22044

Nay nhớ nhiệm-vụ : tưởng-niệm nạn-nhân bị CS sát hại trong dịp Mậu Thân.
Chúng ta sẽ mượn trụ-sở Hội Cao Niên để cử-hành.
Mong gặp đông-đủ lúc 11am Thứ Bảy ngày 25 tháng này. Ai là nhân-chứng ?
CoDoHuePicnic2016P02