Phóng Sự Hình Ảnh & video clip khi Kathy Tran coi Kết Quả trong Đêm Bầu Cử Sơ Bộ 2017 của Đảng Dân Chủ trong Quận Fairfax


Theo nguồn tin trên mạng youtube.com của viethdtv