Phóng Sự Hình Ảnh & Video Clips Chào Quốc Kỳ và Diễn Hành trong Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


Theo nguồn tin facebook của hoathinhdon
Theo tin hoathinhdon trong FB

Chào Quốc Kỳ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Kỳ Đ…

Chào Quốc Kỳ trong Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Ngày Chiến Sĩ Tự Do 2017 tại Kỳ Đài Eden vào ngày Chủ Nhật 18/6/2017

Posted by Mike Tri Do on Sunday, 18 June 2017

Chào Quốc Kỳ trong Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Ngày Chiến Sĩ Tự Do 2017 tại Kỳ Đài Eden vào ngày Chủ Nhật 18/6/2017

Theo tin viethdtv trong youtube
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.
Theo tin viethdtv trong youtube.com

Diễn hành trong Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Ngày Chiến Sĩ Tự Do 2017 tại trung tâm Eden vào trưa ngày Chủ Nhật (18/6/2017)

Theo tin hoathinhdon trong FB

Bắt đầu diễn hành trong Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Ngày Chiến Sĩ Tự Do 2017 tại trung tâm Eden ào trưa ngày Chủ Nhật (18/6/2017)

Posted by Mike Tri Do on Sunday, 18 June 2017