Cuộc Tuyển Cử Đặc Biệt Được Diễn Ra Ngày 29 Tháng 8 để Điền Khuyết Chỗ Trống Trong Hội Đồng Giáo Dục


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận FCPS
Một cuộc tuyển cử đặc biệt để điền khuyết chỗ bỏ trống trong Hội Đồng Giáo Dục do sự từ chức của Jeanette Hough, hội viên-đại diện-chung, đã từ chức vào ngày 31 tháng 5, sẽ diễn ra ngày Thứ Ba 29 tháng 8, để điền khuyết thời gian còn lại của nhiệm kỳ, kéo dài đến ngày 31 tháng 12, 2019.

Thêm chi tiết có sẵn trực tuyến.

http://www.fairfaxcounty.gov/elections/upcoming.htm