Jennifer E. Passey Tuyên Thệ Nhậm Chức Nghị Viên Thành Phố Fairfax của Tiểu Bang Virginia vào Ngày 15 Tháng 9 Năm 2017


Theo nguồn tin Tiếng Việt trên mạng của thành phố Fairfax

Kết Quả Bầu Cử Đặc Biệt của Thành Phố Fairfax Ngày 12 Tháng 9 Năm 2017

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax
Jennifer E. Passey bầu thành phố Fairfax Councilmember

Ngày đăng: 09/15/2017

Các cử tri của thành phố đã bầu Jennifer E. Passey cho Hội đồng Thành phố Fairfax trong cuộc Bầu Cử Đặc biệt vào ngày 12 Tháng Chín. Cô đã chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 15 tháng 9, sau khi các kết quả bầu cử đặc biệt được chứng nhận.

Passey lấp đầy một chỗ trống được tạo ra khi đó-Nghị sĩ David Meyer được bầu làm Thị trưởng trong Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt vào ngày 7 tháng Hai. Hội đồng Thành phố bổ nhiệm Daniel F. Drummond để lấp chỗ trống cho đến Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt vào ngày 12 Tháng Chín.

Thời hạn của cô ấy sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Nhấp vào đây để biết tiểu sử của Hội Đồng Thành Viên Passey.
Jennifer E. Passey Elected City of Fairfax Councilmember
Post Date:09/15/2017
City voters elected Jennifer E. Passey to the City of Fairfax City Council in the September 12 Special Election. She was officially sworn in on September 15, after the special election results were certified.

Passey fills a vacancy created when then-Councilmember David Meyer was elected Mayor in the February 7 Special Election. The City Council appointed Daniel F. Drummond to fill the vacancy until the September 12 Special Election.

Her term will expire on June 30, 2018.

Click here for Councilmember Passey’s biography.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/6277/18?backlist=%2fhome