Cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Trái Phiếu Học Đường Sẽ Được Đầu Phiếu Ngày 7 Tháng 11 Năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận FCPS

Cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Trái Phiếu Học Đường Sẽ Được Đầu Phiếu Ngày 7 Tháng 11
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu học đường sẽ được ghi trên phiếu tổng tuyển cử vào Thứ Ba 7 tháng 11. Các nơi đầu phiếu sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các cư dân Quận Fairfax có thể bỏ phiếu nếu đủ 18 tuổi hay lớn hơn vào Ngày Bầu Cử và đã ghi tên vào danh sách cử tri đi bầu 22 ngày trước cuộc tuyển cử (vào Thứ Hai 16 tháng 10, lúc 5 giờ chiều).

Số doanh thu trái phiếu, một hình thức vay mượn dài-hạng, được dùng để tài trợ trường ốc và tân trang các trường học và phải được các cử tri chấp nhận vì là trách vụ tương lai cho các người đóng thuế. Biết thêm thông tin về cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu học đường.

https://www.fcps.edu/about-fcps/facilities-planning-future/2017-school-bond-referendum?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=