Hạn Chót Nộp Đơn Xin Học Trường Trung Học Thomas Jefferson Chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật là 29 Tháng 9 Năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Hạn Chót Nộp Đơn Xin Học TJHSST là 29 Tháng 9
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hạn chót để hoàn tất đơn xin học trực tuyến cho Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (Thomas Jefferson High School for Science and Technology (TJHSST)), trường chuyên khoa học và kỹ thuật vùng của thống đốc, là ngày 29 tháng 9. Những ứng viên phải hiện đang ghi danh theo học lớp tám, ở cùng với một phụ huynh hay giám hộ hợp pháp cư ngụ toàn thời gian, và đáp ứng các điều kiện đòi hỏi về cư trú của, một hệ trường công tham gia trong TJHSST.