Lịch Báo Nhắc: Các Trường Đóng Cửa vào Ngày 9 Tháng 10 cho Ngày Lễ Columbus


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Lịch Báo Nhắc: Học Sinh Nghỉ Học vào Ngày 22 Tháng 9 vì Ngày Quy Hoạch Trường
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Tất cả các trường học FCPS sẽ đóng cửa vào ngày Thứ Hai 9 Tháng 10, cho Ngày Nghỉ Lễ Columbus. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 10 tháng 10. Xin xem lịch năm học 2017-18.