Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Thành phố Fairfax ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Đêm Giáng Sinh, Ngày Lễ Giáng Sinh năm 2017 và Ngày Tết Tây năm mới 2018


Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Fairfax
Holiday Closures: Christmas Eve, Christmas, New Year’s Day
Information includes refuse and recycling collection schedules
Post Date:12/01/2017

Friday, December 22, 2017

City government offices — closed at noon
General District Court — closed at noon
Recycling Center —open
Fairfax Museum and Visitor Center —open
CUE Bus — regular service
Refuse and recycling — regular Friday route collection

Saturday, December 23, 2017

Fairfax Museum and Visitor Center — closed
Civil War Interpretive Center at Historic Blenheim —closed

Sunday, December 24, 2017

Fairfax Museum and Visitor Center — closed
CUE Bus — regular Sunday schedule

Monday, December 25, 2017

City government offices — closed
General District Court — closed
Recycling Center — closed
Fairfax Museum and Visitor Center —closed
CUE Bus — no service
Refuse and recycling — not collected; Monday and Tuesday routes collected on 12/26

Tuesday, December 26, 2017

General District Court — closed
Refuse and recycling — Monday and Tuesday routes collected

Sunday, January 1, 2018

City government offices — closed
General District Court — closed
Recycling Center — closed
Fairfax Museum and Visitor Center —closed
CUE Bus — no service
Refuse and recycling — not collected; Monday and Tuesday routes collected on 1/2/18

Tuesday, January 2, 2017

General District Court — closed
Refuse and recycling — Monday and Tuesday routes collected

http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/505/18?backlist=%2f
Đóng cửa ngày lễ: Giáng sinh, Giáng sinh, Năm mới
Thông tin bao gồm lịch thu rác và tái chế
Ngày đăng: 12/01/2017
Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017

Văn phòng chính phủ thành phố – đóng cửa vào buổi trưa
Tòa án Quận Chung – đóng cửa vào buổi trưa
Trung tâm tái chế – mở
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch – mở
CUE Bus – dịch vụ thường xuyên
R efuse và tái chế – thu thập tuyến đường thứ sáu thường xuyên
Thứ bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017

Bảo tàng và Trung tâm Du lịch Fairfax – đóng cửa
Trung tâm Thông tin Phiên tòa Dân sự ở Blenheim lịch sử

Chủ nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2017

Bảo tàng và Trung tâm Du lịch Fairfax – đóng cửa
CUE Bus – lịch trình chủ nhật chính thức

Thứ hai, ngày 25 tháng 12 năm 2017

Văn phòng chính phủ thành phố – đóng cửa
Tòa án Quận Chung – đóng cửa
Trung tâm tái chế – đóng cửa
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch – đóng cửa
CUE Bus – không có dịch vụ
R efuse và tái chế – không thu thập; Các tuyến đường thứ hai và thứ ba thu thập được ngày 12/26
Thứ ba, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Tòa án Quận Chung – đóng cửa
R efuse và tái chế – các tuyến đường thứ hai và thứ ba thu thập được
Chủ nhật, ngày 1 tháng 1 năm 2018

Văn phòng chính phủ thành phố – đóng cửa
Tòa án Quận Chung – đóng cửa
Trung tâm tái chế – đóng cửa
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch – đóng cửa
CUE Bus – không có dịch vụ
R efuse và tái chế – không thu thập; Các tuyến đường thứ hai và thứ ba thu thập được ngày 1/2/18
Thứ Ba, Ngày 2 tháng 1 năm 2017

Tòa án Quận Chung – đóng cửa
R efuse và tái chế – các tuyến đường thứ hai và thứ ba thu thập được