Văn Phòng Thủ Quỹ của Thành phố Fairfax Mở Cửa cho tới 6:30 Tối từ Ngày 27 đến 29 Tháng 12 Năm 2018 để Chấp Nhận Thanh Toán Trước đối với Bất Động Sản Năm 2018 và Thuế Tài Sản Cá Nhân


Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Falls Church
Ngày đăng: 12/27/2017

Văn phòng Thủ quỹ của Thành phố Fairfax sẽ chấp nhận thanh toán trước cho năm 2018 bất động sản và tài sản cá nhân (thuế xe).

Văn phòng Thủ quỹ tại City Hall sẽ mở cửa cho đến 6:30 tối ngày 27-29 tháng Mười Hai để đáp ứng các cư dân thành phố.

Thuế suất năm 2018 chưa được ấn định. Những người đóng thuế muốn trả trước thuế năm 2018 có thể ước tính hóa đơn thuế dựa trên thuế năm 2017, và bất kỳ khoản chênh lệch nào sẽ được lập hoá đơn hoặc hoàn trả sau khi các mức thuế này được Hội đồng Thành phố thông qua. (Thuế suất bất động sản dự kiến ​​sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian tháng 4 / tháng 5, và thuế suất thuế tài sản cá nhân dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong khung thời gian tháng 5 / tháng 6).

Người cư trú có thuế bất động sản hiện đang được chuyển nhượng bởi các công ty thế chấp của họ có trách nhiệm làm việc với các công ty này về bất kỳ điều chỉnh nào trong tương lai dựa trên thanh toán trước.

Xin lưu ý: Thành phố Fairfax không đưa ra ý kiến ​​về khoản khấu trừ thuế của các khoản thuế trước cho thuế của liên bang hoặc tiểu bang. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia thuế khi đưa ra quyết định trả trước.

Các lựa chọn thanh toán

Trong người:

Văn phòng Thủ quỹ, Phòng Thành phố Phòng 234
Thời gian mở cửa cho Văn phòng Thủ quỹ: 8:30 sáng – 6:30 chiều ngày 27-29 tháng 12.
Hộp rơi của City Hall:

Trên lối xe lăn tròn ở phía trước của City Hall, 10455 Đường Armstrong, Fairfax, VA 22030
Tại lối vào phía Đông của Tòa thị chính Thành phố George Mason Boulevard
Theo FedEx / UPS:

Kiểm tra phải được nhận trước ngày thứ sáu, ngày 29 tháng 12
Vui lòng lưu ý về việc kiểm tra khoản thanh toán là “Trả trước 2018”
Gửi séc đến:
Văn phòng Thủ quỹ của Thành phố Fairfax, Phòng 234
10455 đường Armstrong, Fairfax, VA 22030
Bằng điện thoại:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được thực hiện bằng điện thoại cho nhà cung cấp bên thứ ba của thành phố, PayGov: 1-866-480-8552
Xin vui lòng cung cấp:
số tài khoản
số lượng
xin lưu ý khoản thanh toán là một khoản thanh toán trước năm 2018
Thông tin: 703-385-7900.
City Treasurer Accepts Pre-Payment Toward 2018 Real Estate, Personal Property Taxes; Offices Open Extended Hours 12/27-29
Post Date:12/27/2017
The City of Fairfax Treasurer’s Office will accept pre-payments towards 2018 real estate and personal property (vehicle taxes).

The Treasurer’s Office in City Hall will be open until 6:30 p.m. December 27-29 to accommodate city residents.

Tax rates for 2018 have not yet been set. Taxpayers seeking to prepay 2018 taxes may estimate their tax bill based upon their 2017 taxes, and any difference will be billed or refunded once the rates are adopted by the City Council. (Real estate tax rates are scheduled to be finalized in the April/May timeframe, and personal property tax rates are scheduled to be finalized in the May/June timeframe).

Residents whose real estate taxes are currently being escrowed by their mortgage companies are responsible for working with those companies on any future adjustments based on pre-payment.

Please note: The City of Fairfax makes no representations about the deductibility of the advance tax payments for federal or state taxes. Please consult with tax professionals when making the decision to prepay.

Payment Options

In person:

Treasurer’s Office, City Hall Room 234
Extended hours for the Treasurer’s Office: 8:30 a.m. – 6:30 p.m. December 27-29.
City Hall Dropboxes:

On the circular driveway in front of City Hall, 10455 Armstrong Street, Fairfax, VA 22030
At the City Hall east entrance facing George Mason Boulevard
By FedEx/UPS:

Checks must be received no later than Friday, December 29
Please note on the check the payment is for “Prepayment 2018”
Send checks to:
City of Fairfax Treasurer’s Office, Room 234
10455 Armstrong Street, Fairfax, VA 22030
By Phone:

Credit card payments may be made by phone to the city’s thrid-party vendor, PayGov: 1-866-480-8552
Please provide:
account number
amount
please note the payment is a 2018 prepayment

Information: 703-385-7900.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/6658/18?backlist=%2f