Hội Chợ Việc Làm Giảng Dạy của FCPS Được Ấn Định Ngày Thứ Bảy 3 Tháng 2 Năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Hội Chợ Việc Làm Giảng Dạy của FCPS Được Ấn Định Ngày Thứ Bảy 3 Tháng 2

FCPS đang tìm kiếm những nhà giáo dục có căn bản học tập vững chắc và hăng say để tạo sự khác biệt. Để đáp ứng những nhu cầu tuyển dụng gia tăng chúng tôi đang tổ chức một hội chợ việc làm chỉ dành riêng cho những người được mời trong đó chúng tôi sẽ phỏng vấn những ứng viên trong tất cả các lãnh vực giảng dạy. Hội chợ sẽ diễn ra vào ngày Thứ Bảy 3 tháng 2, có ngày bù vì trời tuyết cho ngày 24 tháng 2.

Tìm hiểu cách thức để được xem là được mời dự.