Buổi Điều Trần của Hệ Thống Trường Công trong Quận Fairfax về Ngân Sách Dự Trù Tài Khóa 2019 Ngày 29 Tháng 1 Năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Buổi Điều Trần về Ngân Sách Dự Trù Tài Khóa 2019 Ngày 29 Tháng 1

Tổng Giám Đốc Học Vụ FCPS Scott S. Brabrand đã trình Ngân Sách Dự Trù cho năm học 2018-19 (Tài Khóa (FY) 2019) tại phiên họp Hội Đồng Giáo Dục, ngày Thứ Năm 11 tháng 1. Hội Đồng Giáo Dục sẽ trù hoạch nhóm một kỳ họp công tác về ngân sách vào Ngày 22 Tháng 1, và buổi điều trần công khai về Ngân Sách Dự Trù vào Ngày 29 Tháng 1, có thêm những buổi điều trần khác vào các Ngày 30 Tháng 1 và 31 Tháng 1, nếu cần. Có thêm chi tiết về ngân sách FCPS.