Thông tin của thành phố Fairfax: Bầu cử sơ bộ 6/12


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Thông tin: Bầu cử sơ bộ 6/12
Ngày đăng: 06/08/2018
Sẽ có một Cuộc bầu cử sơ cấp từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ Ba, ngày 12 tháng Sáu.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin , bao gồm một lá phiếu mẫu và địa điểm bỏ phiếu.
Information: Primary Election 6/12
Post Date:06/08/2018
There will be a Primary Election from 6 am to 7 pm Tuesday, June 12.

Click here for more information, including a sample ballot and polling place locations.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7458/18?backlist=%2f