Kiểm Tra Hệ Thống Cảnh Báo Khẩn Cấp Toàn Quốc của Liên Bang vào ngày 3 tháng 10 năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax

Kiểm tra hệ thống cảnh báo khẩn cấp toàn quốc của Liên bang vào ngày 3 tháng 10 năm 2018
Kiểm tra toàn quốc của Liên bang khẩn cấp Alerting Systems Bây giờ theo lịch trình cho 10/3
Ngày cuối: 2018/09/26
FEMA, phối hợp với Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), sẽ tiến hành kiểm tra toàn quốc của hệ thống cảnh báo khẩn cấp (EAS) và Wireless Cảnh báo khẩn cấp (WEA) trên 3 Tháng Mười do nỗ lực ứng phó liên tục để cơn bão Florence.

(Xin lưu ý: đây là một thử nghiệm của hệ thống cảnh báo khẩn cấp liên bang , đó là tách biệt với thành phố hệ thống cảnh báo.)

Phần WEA của bài kiểm tra bắt đầu tại 14:18 EDT, và phần EAS sau tại 14:20 EDT. Bài kiểm tra sẽ đánh giá mức độ sẵn sàng hoạt động của cơ sở hạ tầng cho việc phân phối của một thông điệp quốc gia và xác định xem cải tiến là cần thiết.

Ngày ban cho kỳ thi này là ngày 20 tháng 9 . Tuy nhiên, một ngày sao lưu luôn lên kế hoạch trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt trên diện rộng hoặc các sự kiện quan trọng khác về ngày thi chính. FEMA và cộng đồng quản lý tình trạng khẩn cấp của quốc gia vẫn cam kết các hoạt động tiết kiệm cuộc sống xảy ra thông qua các phần của Bắc Carolina và South Carolina.

Thông tin: https://www.fema.gov/emergency-alert-test .
Nationwide Test of the Federal Emergency Alerting Systems Now Scheduled for 10/3
Post Date:09/26/2018
FEMA, in coordination with the Federal Communications Commission (FCC), will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS) and Wireless Emergency Alerts (WEA) on October 3 due to ongoing response efforts to Hurricane Florence.

(Please note: this is a test of the federal emergency alert system, which is separate from the city alert system.)

The WEA portion of the test commences at 2:18 p.m. EDT, and the EAS portion follows at 2:20 p.m. EDT. The test will assess the operational readiness of the infrastructure for distribution of a national message and determine whether improvements are needed.

The original date for the test was September 20. However, a backup date is always planned in case of widespread severe weather or other significant events on the primary test date. FEMA and the nation’s emergency management community remain committed to the life-saving activities occurring through parts of North Carolina and South Carolina.

Information: https://www.fema.gov/emergency-alert-test.
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7778/18