Thành Phố Fairfax Mở Cửa trong Ngày Lễ Columbus từ 8:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho Bỏ phiếu khi vắng mặt trong ngày bầu cử Tháng 11 Năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Bỏ phiếu vắng mặt từ 8:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho bầu cử Tháng 11 Năm 2018
Bỏ phiếu vắng mặt có sẵn 08:30-5: 00 chiều cho bầu cử Tháng Mười Một

Ngày: 2018/10/18 8:30-05:00

Location: Sisson House, 10455 Armstrong Street, Fairfax , VA 22030
City Calendar

Absentee voting available 8:30 a.m.-5:00 p.m. for November Election

Date: 10/08/2018 8:30 AM – 5:00 PM

Location: Sisson House, 10455 Armstrong St., Fairfax, VA 22030

Add to my Calendar
https://www.fairfaxva.gov/government/voter-registration


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Bỏ phiếu vắng mặt từ 8:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho bầu cử Tháng 11 Năm 2018
Bỏ phiếu vắng mặt có sẵn 08:30-5: 00 chiều cho bầu cử Tháng Mười Một

Ngày: 2018/10/18 8:30-05:00

Location: Sisson House, 10455 Armstrong Street, Fairfax , VA 22030

đích thân bỏ phiếu vắng mặt

Trong người bỏ phiếu vắng mặt bắt đầu 45 ngày trước khi cuộc bầu cử nhất
giờ làm việc bình thường là MF 08:30-05:00
Thứ bảy giờ có sẵn hai ngày thứ Bảy trước khi bất kỳ bầu cử tháng mười một chung và một ngày thứ bảy trước khi bất kỳ tiểu học, đặc biệt hoặc thành phố Tổng Tuyển Cử
Ngày cuối cùng để vắng mặt bỏ phiếu trong người là ngày thứ Bảy cuối cùng trước khi cuộc bầu cử
Thứ bảy giờ là 08:30-05:00
Trong người bỏ phiếu vắng mặt diễn ra tại địa chỉ liệt kê dưới đây
Bạn sẽ được yêu cầu để hiển thị ID ảnh để bỏ phiếu
Hãy làm theo liên kết này nếu bạn là Quân và / hoặc ở nước ngoài

Thành phố Fairfax Văn phòng Bầu cử
10455 Armstrong Street (Sisson House)
Fairfax, VA 22030
Điện thoại: 703-385-7890
Fax: 703-591-8364
Email: registrar@fairfaxva.gov
City Calendar

Absentee voting available 8:30 a.m.-5:00 p.m. for November Election

Date: 10/08/2018 8:30 AM – 5:00 PM

Location: Sisson House, 10455 Armstrong St., Fairfax, VA 22030

Add to my Calendar
https://www.fairfaxva.gov/government/voter-registrationhttps://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/10142/20?backlist=%2fhttps://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/10165/20?backlist=%2fhome