Hạn Chót Cho Cử tri của Thành Phố Fairfax Ghi Danh Bỏ Phiếu cho bầu cử Ngày 6 tháng 11 là Hôm nay (ngày 15 tháng 10 năm 2018 vào 5 giờ chiều khi đích thân tới văn phòng hoặc 11 giờ 59 phút tối trên mạng)


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Hạn chót Cho Cử tri Ghi danh Bỏ phiếu cho bầu cử Ngày 6 tháng 11 là Hôm nay (ngày 15 tháng 10 năm 2018 vào 5 giờ chiều khi đích thân tới bỏ phiếu sớm hoặc 11 giờ 59 phút tối trên mạng)
Cử tri đăng ký Thời hạn cho bầu cử Tháng Mười Một chung là Hôm nay (17:00 trong người hoặc 23:59 trực tuyến)

Ngày:
2018/10/15 8:30-05:00

Location:
Sisson House
10455 Armstrong St.
Fairfax , Virginia 22030
Voter Registration Deadline for the November General Election is Today (5:00 p.m. in-person or 11:59 p.m. online)
Date:
10/15/2018 8:30 AM – 5:00 PM
Location:
Sisson House
10455 Armstrong St.
Fairfax, Virginia 22030
Add to my Calendar
https://www.fairfaxva.gov/government/voter-registration

https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/10175/20?backlist=%2fhome