Chương trình làm việc ban ngày tại Lamb Center giúp cho Những người vô gia cư ở trong thành phố Fairfax


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax
Chương trình làm việc ban ngày tại Lamb Center giúp cho Những người vô gia cư ở trong thành phố Fairfax

Chương trình làm việc ngày-Lamb Center Launch Fairfax City và để Sử dụng Những Vô gia cư Trải nghiệm

Ngày cuối: 2018/10/16

Đó là một điệp khúc nghe trong vô số các thành phố trên khắp nước Mỹ: Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ những người vô gia cý và cung cấp một tài chính bước-up?

Nhập một chương trình thí điểm đổi mới – ra mắt vào cuối tháng này tại Fairfax City – rằng sẽ giải quyết cả hai vô gia cư và khả năng tồn tại và nhân phẩm tài chính của một cá nhân.

Được quản lý bởi các nhân viên tại Trung tâm Lamb – một phi lợi nhuận phục vụ người nghèo và những người vô gia cý ở Fairfax và Bắc Virginia – phối hợp với Sở Parks and Recreation của thành phố, chương trình sẽ kéo dài trong 16 tuần. Dưới đây là cách hoạt động:

Chương trình ngày làm việc sẽ cho phép từ tám đến 10 khách Lamb Trung tâm để làm việc hai ngày mỗi tuần cho những thay đổi bốn giờ tại các địa điểm công việc thành phố được chỉ định.
Trung tâm Chiên Con sẽ đăng ký tham gia chương trình, cung cấp giao thông, giám sát các trang web việc làm và trả lương công nhân bằng tiền mặt vào cuối mỗi ca (công nhân sẽ kiếm được $ 10 mỗi giờ).
Fairfax City sẽ cung cấp cho khách hàng Lamb Trung tâm cơ hội và con đường học tập trở lại vào lực lượng lao động.
Mới chương trình ngày làm việc được tài trợ bởi một ngân khoản $ 15,000 từ Fairfax City đến Trung tâm Chiên Con. Các phi công được mô hình hóa sau khi “Có một cách tốt hơn”, một sáng kiến ​​thành công ở Albuquerque, NM

“Chúng tôi vô cùng tự hào cung cấp một chương trình như thế này trong Fairfax City,” Thị trưởng David Meyer nói. “Đó là một cách tiếp cận không chỉ giúp những người cần giúp đỡ, mà còn có lợi cho thành phố và người dân của mình bằng cách cung cấp các dịch vụ có giá trị mà chúng ta cần mỗi ngày. Đó thực sự là cộng đồng trong hành động.”

Tara Ruszkowski, Chiên Con Center ban ghế, nói: “Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi đang đem lại cho người phẩm giá của công việc và xây dựng chúng lên như những con người. Chúng tôi cũng đang nói cái gì đó rất tích cực về cộng đồng của chúng tôi và những gì có thể được thực hiện khi chúng ta làm việc cùng nhau.”

Fairfax City và Trung tâm Chiên Con sẽ làm việc thông qua các chi tiết cuối cùng của việc thực hiện chương trình thí điểm trước khi bắt đầu chính thức của nó.
Fairfax City and Lamb Center Launch Day-Work Program to Employ Those Experiencing Homelessness
Post Date:10/16/2018
It’s a refrain heard in countless municipalities across America: How can we help those experiencing homelessness and provide a financial step-up?

Enter an innovative pilot program — launching later this month in Fairfax City — that will address both homelessness and an individual’s financial viability and dignity.

Managed by the staff at the Lamb Center — a nonprofit that serves the poor and those experiencing homelessness in Fairfax and Northern Virginia — in coordination with the city’s Parks and Recreation Department, the program will run for 16 weeks. Here’s how it works:

The day-work program will enable eight to 10 Lamb Center guests to work two days per week for four-hour shifts at city-designated work sites.
The Lamb Center will register program participants, provide transportation, supervise job sites and pay workers in cash at the end of each shift (workers will earn $10 per hour).
Fairfax City will provide the Lamb Center clients learning opportunities and a pathway back into the work force.
The new day-work program is funded by a $15,000 grant from Fairfax City to the Lamb Center. The pilot is modeled after “There’s a Better Way,” a successful initiative in Albuquerque, N.M.

“We’re extremely proud to offer a program like this in Fairfax City,” says Mayor David Meyer. “It’s an approach that not only assists those who need help, but also benefits the city and its residents by providing valuable services that we need every day. It’s truly community in action.”

Tara Ruszkowski, the Lamb Center board chair, says, “Through this partnership, we’re giving people the dignity of work and building them up as human beings. We’re also saying something very positive about our community and what can be accomplished when we work together.”

Fairfax City and the Lamb Center will work through final details of the implementation of the pilot program prior to its formal commencement.
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7854/18?backlist=%2fhome