Tham gia vào ngày DEA Take Back thuốc từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào thứ Bảy 27 tháng 10 năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax
Tham gia vào thuốc Take Back ngày 10/27
Ngày cuối: 2018/10/15
DEA thuốc Take Back ngày

Thời gian: 10:00-14:00 vào thứ bảy 27 tháng 10, năm 2018

Trong đó: 3730 Old Lee Highway (Trụ sở Cảnh sát)

Các thành phố của Cục Cảnh sát Fairfax sẽ chấp nhận tất cả các loại thuốc theo toa không mong muốn và thuốc over-the-counter. Không ID cần thiết: Drop-off là vô danh.

*** Xin vui lòng, không bơm kim tiêm. ***

Thông tin : 703-385-7829
Participate in Drug Take Back Day 10/27
Post Date:10/15/2018
DEA Drug Take Back Day

When: 10 a.m. to 2 p.m. on Saturday, October 27, 2018

Where: 3730 Old Lee Highway (Police Headquarters)

The City of Fairfax Police Department will accept all unwanted prescription medications and over-the-counter medicines. No ID necessary: Drop-off is anonymous.

***Please, no needles or syringes.***

Information: 703-385-7829
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7760/18