Điều gì có thể vui hơn so với Lễ Hội Halloween ở thành phố Fairfax vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều?


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Điều gì có thể vui hơn so với Lễ Hội Halloween ở thành phố Fairfax vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều?

Open House, trick-or-Treat tại tòa Fairfax Thành phố 10/31
Ngày cuối: 2018/10/24
Điều gì có thể vui hơn so với chi tiêu Halloween ở thành phố Fairfax?

Trick-or-xử tại các tòa nhà đô thị thành phố!

Mang những đứa trẻ mặc đồ Halloween của họ tốt nhất và tham gia một tour du lịch trong Open House của thành phố và Trick-or-Xử lý sự kiện 09:00-17:00 ngày 31 tháng 10 tại các địa điểm sau:

City Hall, 10455 Armstrong đường
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch , 10.209 Main Street
Trung tâm cộng đồng Stacy C. Sherwood , 3740 Old Lee Highway
Trung tâm Acres xanh , 4401 Sideburn đường
Hoạt động này được tổ chức bởi Ủy ban Giải trí và phúc lợi của nhân viên của thành phố.

Nhấn vào đây để tải về một tờ bướm.
Open House, Trick-or-Treat at Fairfax City Buildings 10/31
Post Date:10/24/2018

What could be more fun than spending Halloween in the City of Fairfax?

Trick-or-treating at city municipal buildings!

Bring the kids dressed in their Halloween finest and take a tour during the city’s Open House and Trick-or-Treating event from 9 am to 5 pm October 31 at the following locations:

City Hall, 10455 Armstrong Street

Fairfax Museum and Visitor Center, 10209 Main Street
https://www.fairfaxva.gov/?navid=447

Stacy C. Sherwood Community Center, 3740 Old Lee Highway
https://www.fairfaxva.gov/?navid=750

Green Acres Center, 4401 Sideburn Road
https://www.fairfaxva.gov/government/parks-recreation/rental-properties/rental-venues/green-acres

This activity is hosted by the city’s Employee’s Recreation and Welfare Committee.

Click here to download a flyer.https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/6416/18