Kết Quả Bầu Cử Đặc Biệt Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia trong Quận Fairfax cho Địa Hạt 33 vào Thứ Ba Ngày 8 Tháng 1 năm 2019


Theo tin Quận Fairfax
33rd Senate District – Fairfax County Precincts (33rd District also includes parts of Loudoun County)

235 Frying Pan
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/Precincts/33%20Senate/235%20Frying%20Pan%20-%20Map.pdf

237 McNair
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/Precincts/33%20Senate/237%20McNair%20-%20Map.pdf

319 Herndon #1
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/Precincts/33%20Senate/319%20Herndon%201%20-%20Map.pdf

320 Herndon #2
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/Precincts/33%20Senate/320%20Herndon%202%20-%20Map.pdf

324 Herndon #3
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/Precincts/33%20Senate/324%20Herndon%203%20-%20Map.pdf

325 Hutchison
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/Precincts/33%20Senate/325%20Hutchison%20-%20Map.pdf

332 Coates
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/Precincts/33%20Senate/332%20Coates%20-%20Map.pdf

902 Brookfield
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/Precincts/33%20Senate/902%20Brookfield%20-%20Map.pdf

905 Franklin
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/Precincts/33%20Senate/905%20Franklin%20-%20Map.pdf

931 Carson
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/Assets/Precincts/33%20Senate/931%20Carson%20-%20Map.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/elections/upcoming