Các địa điểm bỏ phiếu trong Quận Fairfax mở vào thứ Ba bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối cho ngày bầu cử ngày 19 tháng 2 năm 2019